Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto chcem informovať, že získavame, zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

 

Na základe toho Vás chceme oboznániť:


1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na stránke e-shopu je firma:

Andrea Bjelková SlovAB

Veľké Hoste č. 50

956 38

IČO:  50 281 283

DIČ: 112 182 9423

telefón: 0950 500 738

e-mail: abjelkovaslovab@gmail.com

Poverený spracovávateľ: Bc. Andrea Bjelková

Ako Váš dodávateľ  spracovávame Vaše osobné údaje, čiže určujeme, za akým účelom budú použité a ako dlho.

 

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Nariadenie GDPR dopĺňa definíciu osobných údajov podľa slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré je už v súčasnosti zrušený. Osobným údajom je teda aj emailová adresa, dokonca podľa nového nariadenia GDPR osobné údaje sú aj cookies.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

3. Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

POSKYTOVANIE SLUŽIEB, PLNENIE ZMLUVY

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, fakturačná, korešpondenčná a dodacia adresa, číslo bankového účtu, číslo telefónu, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, čiže k dodaniu objednaného tovaru či výrobku.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vaše osobné údaje tiež potrebujeme pre plnenie si zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

MARKETING - ZASIELANIE INFORMAČNÝCH E-MAILOV

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) môžeme použiť aj za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznamov, lebo predpokladáme, že naše novinky by Vás mohli zuajímať. Informačné oznamy môžeme zasielať po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na abjelkovaslovab@gmail.com.

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA A REFERENCIE

Vaše meno, fotografie, videá alebo písomné referencie môžeme použiť len na základe Vášho súhlasu do doby, pokiaľ Váš udelený súhlas neodvoláte.

 

4. Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme lepšie ponúknuť  naše služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Používame a zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

- zabezpečeným prístupom do notebooku - zaheslovaný vstup

- zabezpečeným prístupom do firemného telefónu - zabezpečené heslom

- zabezpečeným prístupom do firemnej e-mailovej schránky - zabezpečené užívateľským menom a heslom

- zabezpečeným prístupom do účtovného systému - zabezpečené menom a heslom

- zabezpečenie pravidelnej aktualizácie softwaru a antivírového programu

- bezpečne uzamknutá prevádzkareň 


6. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá okrem mňa nikto iný prístup.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

    
All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, IČ DPH SK                       2021879959  
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a dôvod spracovávania.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositeľnosť údajov

Právo na výmaz - byť zabudnutý. Pokiaľ si to budete priať, máte na to právo a my vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh do doby 10 dní.

 

Ak budete potrebovať využiť svoje právo v súvislosti s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom mailu: abjelkovaslovab@gmail.com.

V prípade zákonnou povinnosťou v daňovej a účtovníckej oblasti musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.


8. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Uvítame však, ak nás pred tým budete o tom informovať. 

 

9. Prehlásenie 

Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, čiže:

- budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

- plním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov

- sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov

- umožníme Vám uplatňovať si a plniť Vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

 

10. Mlčanlivosť

Naša mlčanlivosť bude trvať aj po skončení záväzkových vzťahov s našou firmou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.


 

 


 

 
 
 

 

Copyright 2016 - 2024 © slovab