Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "OP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Andrea Bjelková SlovAB, Veľké Hoste 50, 956 38, IČO: 50 281 283

zapísaným v Žinostenskom registri Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, č. 310-8902 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.slovab.sk

Zodpovedná osoba a kontakt

Bc. Andrea Bjelková, tel: 0950 500 738, e-mail: abjelkovaslovab@gmail.com

Prevádzková doba: pondelok - piatok 8:30 – 15:30 hod.

Bezhotovostné platby: Poštová banka, a.s.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.slovab.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky pred expedíciou predávajúci kupujúcemu neúčtuje žiadne poplatky. V prípade zrušenia objednávky po expedícii, môže predávajúci od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad v písomnej podobe.

Predávajúci si vyhradzuje právo na platbu vopred na účet pri objednávke metrového textilu v sume nad 30,- €.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

- potvrdiť pri osobnom odbere v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar, ktorý je označený ako skladom, sa odosiela do 1-2 dní od prijatia úhrady na účet pri platbe vopred. Pri odoslaní tovaru na dobierku sa tovar odosiela do 1-2 dní. Maximálny termín dodania tovaru skladom je do 7 dní. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení. Každý zákazník je informovaný o dodaní tovaru a o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je uvedená dodacia doba.

Pri objednávke na zakázku sa termín dodania stanoví individuálne medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu.

Tovar s adresou doania na Slovensku je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej služby GLS, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list.

Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

Pokiaľ kupujúci uviedol spôsob prepravy osobný odber, bude informovaný o termíne vyzdvihnutia pripraveného tovaru e-mailom po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa: Andrea Bejlková SlovAB, Veľké Hoste 208, 956 38.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pokiaľ nebude predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo pracovníčke Slovenskej pošty, a.s. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. V takomto prípade vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru za vzniknuté škody.

Balné a dopravné 

Slovensko : 

Cena za balné a dopravné sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Pri nákupe tovaru do 70,- € vrátane na území Slovenska:

 

Kuriérska služba GLS                3,90 € - dodanie do 1 prac. dňa

Slovenská pošta, a.s.                3,50   € - dodanie do 2-3 prac. dní.  /V prípade veľmi nízkej váhy bude poštovné znížené/

Osobný odber zdarma, upresnenie po telefonickej alebo mailovej dohode.

 

Čechy

Zásielkovňa výdajné miesto                     4,50 €  - dodanie do 2 prac. dní

Zásielkovňa na adresu                             6,50 €  - dodanie do 2 prac. dní

 

Cena dopravy do iného zahraničia bude upravená podľa dohody.  

 

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.


6. Platobné podmienky

 

Cena výrobkov predstavuje konečnú sumu. Predávajúci nie je platcom DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Cena tovaru je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Cena je uvádzaná v mene Eur.

Cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

- platba bankovým prevodom vopred alebo vkladom na účet    0,- €

- platba dobierkou prostredníctvom kuriérskej služby GLS v hotovosti alebo platba kartou /MasterCard, Maestro, Visa, American Express/ alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.   1,30 €

Pri objednávke metrového textilu v celkovej sume nad 30,- € si predávajúci vyhradzuje právo požadovať platbu vopred na účet a zrušiť možnosť dodať tovar na dobierku. O zmene spôsobu platby bude zákazník včas oboznámený.

Záväzok kupujúceho zaplatiť cenu je splnený momentom pripísania správnej sumy na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebude pripísaná správna suma na účet predávajúceho, má predávajúci právo objednávku stornovať.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

7. Všeobecné podmienky ku kurzu šitia a pletenia

 

1. Objednávka na kurz šitia alebo pletenia sa považuje za zmluvu uzatvorenú na diaľku, na ktorú sa vzťahuje Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním objednávky zákazník vyhlasuje, že si prečítal a pochopil Všeobecné obchodné podmienky f. Andrea Bjelková SlovAB, súhlasí s nimi a považuje ich za záväzné.

2. Termín kurzu sa poväžuje za záväzný až po potvrdení dátumu zo strany predávajúceho.

3. O zmenu termínu kurzu možno písomne oznámiť prostredníctvom mailu na abjelkovaslovab@gmail.com. Pri zmene sa určí náhradný termín, poplatok za kurzy sa nevracajú.

4. Zákazník obdrží mailom faktúru na platbu vopred prevodom na účet. Termín splatnosti sú 3 dni. Miesta sa obsadzujú v poradí pripísania úhrady na účet.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo kurz šitia alebo pletenia zrušiť v prípade neodkladných dôvodov alebo práceneschopnosti vyučujúceho. Predávajúcei sa zaväzuje, že túto skutočnosť zákazníkovi neodkladne a včas oznámi a zrušený termín po dohode nahradí novým.

6. V prípade nenastúpenia na kurz, zmeškania alebo zanechania kurzu, sa poplatok za kurz nevracia a ani sa nepresúva na ďalší kurz šitia.

8. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.slovab.sk. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade so zákonom č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru predávajúcemu spolu s daňovým dokladom a dokladom o zaplatení. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom ako odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Tieto náklady znáša počas prvých 12 mesiacov predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom ako odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho na adrese:

Andrea Bjelková SlovAB, Veľké Hoste č. 50, 956 38, tel: 0950 500 738, e-mail: abjelkovaslovab@gmail.com. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, stiahnuť ho možno TU a doručí ho predávajúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe. 

Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu

- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

- doručenie dokladu o kúpe tovaru.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vrátiť tovar doporučene. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. V prípade uznania reklamácie, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených na odoslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, zvyčajne do 3 dní od začiatku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, najdlhšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom). Zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením daňového dokladu 

- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

- uplynutím záručnej doby tovaru

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, údržbou, zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahom do tovaru inou osobou.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- bezplatným odovzdaním opraveného tovaru

- výmenou tovaru

- vrátením kúpnej ceny tovaru

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke
http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Odoslaním objednávky cez e-shop potvrdzuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GD/R a definície uvedenej v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- vystavenie daňového dokladu - faktúry

- doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru

- potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru

- evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu

- evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií

- vedenie vernostných programov pre zákazníkov

- realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách so súhlasom adresáta.

Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby len v nevyhnutnom rozsahu a to: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa ak je iná ako bydlisko, adresa dodania ak je iná ako bydlisko, kontaktné telefónne číslo. V prípade firmy tiež názov spoločnosti, IČO, DIČ.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou alebo e-mailovou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovaťpotvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Predávajúci vybaví jeho žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Práva kupujúceho

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak posledný deň 14-dňovej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom je najbližší nasledujúci pracovný deň. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy aj pred prevzatím tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe so všetkými potrebnými informáciami alebo prostredníctvom formulára - Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa na objednávku či zakázku, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Povinnosti kupujúceho:

- najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar alebo osobne priniesť predávajúcemu na adresu Andrea Bjelková SlovAB, Veľké Hoste 50, 956 38

- uhradiť poštovné zaodoslanie tovaru

- predložiť originál dokladu o kúpe, ak takýto doklad zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s dokumentami prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poslať doporučene a poistiť.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Práva predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

Povinnosti predávajúceho:

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa nedohodli inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemum podľa toho, čo nastane skôr.

Predávajúci pri odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcmu náklady na poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného.

Predaj firmám alebo živnostníkom

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Čiže ak kupujúci v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar, je len na dobrej vôli predávajúceho, či mu vyhovie.

11. Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Platnosť:  19.7.2022

 

 

 

Copyright 2016 - 2023 © slovab